all avatars 640 200 640x200

ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการมองหาอาชีพที่เหมาะกับบุคลิกภาพของเรามากกว่า วันนี้ Life on Campus จึงมีแบบทดสอบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการชี้วัดความชอบในอาชีพและความสนใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์, เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, เป็นนักวิเคราะห์ หรือเป็นศิลปินสุดติสท์-สุดเซอร์ ตามมาหาคำตอบของคำถามที่ว่า “คุณเหมาะกับอาชีพอะไร” กันดีกว่า..

558000005950902

Energy Style
        
       Extraverts (E) : คนที่มีบุคลิกชอบเข้าสังคม ชอบการทำงานร่วมกับผู้อื่น ชอบทำงานเป็นทีมในสถานที่ที่มีผู้คนพลุพล่าน ชอบการติดต่อและรู้จักคนหลากหลาย สนใจที่จะสังสรรค์สมาคม ชอบทำกิจกรรม ชอบอยู่กับคนอื่น และสนใจทุกอย่างที่พบเห็น 
        Introverts (I) : คนที่มีบุคลิกชอบความเงียบสงบ เพราะเขาจะได้รับพลังจากความเงียบและการอยู่คนเดียวมากกว่าการเข้าสังคม ชอบทำงานด้วยความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใคร ไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น ชอบคิดอะไรลึกซึ้ง และมักจะเป็นคนคิดก่อนทำ
       
Thinking Style 
        
       Sensors (S) : คนที่มีบุคลิกชอบการทำงานที่อยู่กับความเป็นจริง (Practical) มีความอดทนเป็นพิเศษกับรายละเอียดและข้อเท็จจริงเฉพาะหน้า 
        Intultive (N) : คนที่มีบุคลิกชอบทำงานกับสิ่งที่เน้นไปทางทฤษฏี หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ในเรื่องของความคิด ไอเดียต่างๆ มีลักษณะที่เชื่อมั่นหรือพอใจรับรู้การหาข้อมูลโดยการคาดการณ์ มองการณ์ไกล มองเลยไปจากข้อเท็จจริงไปสู่ความน่าจะเป็นไปได้ แสวงหาวิธีการใหม่ๆในการทำงานหรือการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ และมีแรงบันดาลใจสูง 
       
Values Style
        
       Thinkers (T) : คนที่มีบุคลิกชอบการทำงานโดยเน้นใช้สติปัญญา ความคิด การวิเคราะห์ และดึงศักยภาพ-ความสามารถของตนเองมาใช้กับงานที่ทำ มีลักษณะการตัดสินใจโดยใช้กระบวนการคิดที่มีเหตุผล มีระเบียบและเป็นขั้นตอน 
        Feelers (F) : คนที่ต้องการทำงานที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของตัวเอง เช่น การช่วยเหลือผู้คน การทำประโยชน์ให้สังคมและผู้อื่น มีลักษณะตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกและค่านิยม ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น ชอบทำงานกับคน มีแนวโน้มที่จะสงสารและให้กำลังใจผู้อื่น 
       
Life Style
        
       Judgers (J) : คนที่มีบุคลิกชอบใช้ชีวิตอย่างมีโครงสร้าง มีขั้นตอน มีระเบียบและแบบแผน รวมถึงชอบสถานที่ทำงานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
        Perceivers (P) : คนที่มีลักษณะการใช้ชีวิตแบบสบายๆ ชอบความยืดหยุ่นเป็นธรรมชาติ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ไม่ชอบความเป็นระเบียบหรือเคร่งครัดมาก และไม่รู้สึกกังวลกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
       
        หลังจากที่ทำการเลือกตัวอักษรตามบุคลิกภาพของเราจากทั้ง 4 หัวข้อด้านบนแล้ว ให้นำตัวอักษรทั้ง 4 ตัวมาประเมินอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคลิกภาพกันต่อเลย..

 Pragmatist = นักปฏิบัติ

558000005950903

       ESTJ (practical supervisor) : ผู้จัดการทั่วไป, ตัวแทนประกัน, เจ้าหน้าที่สิ้นเชื่อ, ผู้บริหารโรงเรียน, หัวหน้าพ่อครัว, นักลงทุน, ตำรวจที่ทำงานศูนย์บัญชาการ, ตำรวจสืบสวน, นักกีฬา, นักแสดง 
       ISTJ (Production Realists) : นักบัญชี, ผู้จัดการสำนักงาน, เจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤติ, นักตรรกวิทยา, ผู้ดูแลระบบ 
       ESTP (Agile Troubleshooters) : ช่างรับเหมาก่อสร้าง, ตำรวจสายสืบ, ที่ปรึกษาด้านการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายขาย, นายทหาร, นักวิเคราะห์, นักสถิติ 
       ISTP (Adaptable Technician) : ช่างไม้, ช่างเครื่อง-ช่างกล, วิศวกรคอมพิวเตอร์, นักวิเคราะห์การออกแบบและปรับปรุง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, ช่างฝีมือ, ช่างก่อสร้าง, ผู้รักษาความปลอดภัย, นักสถิติ 
       

Caretaker = ผู้ดูแล

558000005950904

       ESFJ (Caring Providers) : ครูประถมศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก, นักโภชนาการ, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด ผู้ทำงานด้านศาสนา, เจ้าหน้าที่การบิน, ผู้ทำงานด้านสุขภาพ, ผู้ทำงานธนาคาร 
       ISFJ (Sensible Helpers) : นักสังคมศาสตร์, พนักงานบัญชี, เลขานุการทางการแพทย์, ผู้ช่วยผู้บริหาร, ครูโรงเรียนอนุบาล
       ESFP (Outgoing Entertainers) : เจ้าหน้าที่สันทนาการ, ตัวแทนบริการลูกค้า, พนักงานต้อนรับ, ผู้ช่วยทันตกรรม, บาร์เทนเดอร์
       ISFP (Attentive Artisans) : นักเทคนิคการสัตวแพทย์, ช่างซ่อมแซมอุปกรณ์, ผู้สำรวจตรวจสอบ, ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, ช่างทำเพชรพลอย, ช่างขายอัญมณี
       

Theorists = นักทฤษฏี

558000005950905

       ENTJ (Driven Directors) : ผู้บริหารงาน, นักบริหาร, วิศวกร, ทนายความ นักกฏหมาย, สถาปนิก, แพทย์
       INTJ (Strategic Masterminds) : นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักวิชาการ, ผู้พิพากษา, ศัลยแพทย์, นักจุลชีววิทยา
       ENTP (Inspired Inventors) : นักผังเมือง, ผู้ประกอบการ, นักธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้กำกับ, นายหน้าขายที่ดิน, ผู้สื่อข่าว, ผู้รายงานข่าว
       INTP (Independent Scientists) : วิศวกรซอฟต์แวร์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักคณิตศาสตร์, จิตแพทย์, อาจารย์มหาวิทยาลัย
       

Empaths = ผู้มีความเห็นอกเห็นใจ 

558000005950906

       ENFJ (Inspiring Guides) : ผู้อำนวยการหรือบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไร, อาจารย์, นักวิชาการสาธารณสุข, ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประชาสัมพันธ์, นักการเมือง, นักการทูต
       INFJ (Compassionate Counselors) : นักเขียน, ที่ปรึกษาในโรงเรียน, นักออกแบบตกแต่งภายใน, กุมารแพทย์, สัตวแพทย์
       ENFP (Expressive Advocates) : นักนันทการบำบัด, ผู้จัดการร้านอาหาร, เจ้าของภัตตาคาร, ครูสอนเด็กก่อนวัยเรียน, นักเขียนเรื่องท่องเที่ยว, งานออกแบบก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม, นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์ 
       INFP (Creative Individualists) : นักทำภาพยนตร์การ์ตูน Animation, นักจิตวิทยา, บรรณารักษ์, นักเขียน, นักแต่ง, ศิลปิน, นักดนตรี, นักแสดง, นักหนังสือพิมพ์, นักแปล

สุดท้าย..อย่างที่ผมบอก อาชีพที่ได้ จะเหมาะกับบุคลิก ณ ตอนที่ท่านทำแบบสอบถามนี้นะครับ เพราะชีวิต..มันมักจุดเปลี่ยน ทำให้บุคลิกและนิสัยบางอย่าง..เปลี่ยนไป ตามประสพการณ์ชีวิต จึงไม่แปลกที่ ณ ช่วงอายุนึงอย่างเหมาะกับกลุ่มอาชีพหนึ่ง เมื่อผ่านมาซักช่วงชีวิต เมื่อบุคลิกเราเปลี่ยน เราอาจจะเหมาะกับอีกกลุ่มอาชีพ..ก็เป็นได้...

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก : http://www.lifehack.org/articles/work/the-best-careers-for-your-personality-type.html