name01


 

Education/Training/Seminar | ประวัติการศึกษา/อบรม/สัมนา


- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- Delphi Programming Advance จาก Borland Training Thailand จาก อ.จิรายุ วิริยะพิบูล
- Ajax For Web Developer จาก IT Certification Co.,Ltd.
- การสร้างตลาดในอินเตอร์เนตด้วย Marketing 2.1 จาก Tarad.Com
- การสร้างตลาด Software as a service ด้วย Marketing 3.0 จาก คอร์ส สัมมนาพิเศษ Philip Kotler
- ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets the millionaire mind ของ T.HarvEker จาก สถาบันธุรกิจฟรีเทรด
- การปรับตัวในยุค AEC จาก คอร์ส สัมมนาพิเศษ อ.วินิจฉัย พวงพุฒิ
- พูดให้ดัง ตังค์มาเอง จาก Beyondtraining
- จิตวิทยาการโน้มน้าวและจูงใจ จาก ผช.ศจ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
- ปลุกยักษ์ จาก โค๊ชศิริลักษณ์
- ฯลฯ

 

Skill | ความสามารถ


- พิธีกร
- วิทยากร
- facebook VDO Creator : พูดจาประสาอาร์ต
- Youtube Creator : พูดจาประสาอาร์ต
- Digital Bloger : www.artartberry.com
- Web Maketing by Joomla
- Project Management
- Online Process Design
- Business Consulting & Design การบริหารระบบร้านค้าหลายสาขาด้วย Cloud Technology
- Certificate ผู้ตรวจประเมินกลุ่มสถาบัน ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- Digital Platform Project Manager

 

Expert Trainer | วิทยากร


- C Programming - Basic
- Design & Develop Database Programming by Ms-Access
- Delphi Programming - Multi-Tire Expert by ASTA
- Delphi Basic, Client-Server, Multi-Tier and For Business System
- Design and Create CMS Web Packed (Joomla, VirtureMart, PHP-Nuke)
- Design and Create Webboard Packed (vBulletin,PHPBB, SMF, Kunena)
- System Analyze and Database Design - Basic for Microsoft Access
- System Analyze and Database Design - Advance for Microsoft SQL Server
- PL/SQL Programming for Oracle 10g
- Microsoft Excel for Business
- แนวคิดการจัดการ IQ EQ AQ SQ และ MQ เพื่อดึงศักยภาพตัวเอง
- ธรรมชาติของงานและเทรนด์ในอนาคต
- การปรับตัวธุรกิจก่อนเข้าสู่ยุค AEC
- Marketing Era 3.0 & Marketing Era 4.0 จาก Wellness สู่ AEC
- Software as a Product หรือ Software as a Service
- Income Stream : ภาษากระแสเงินสด
- ประวัติศาสตร์ของทรัพย์สิน ทรัพย์สินในอนาคต
- ธุรกิจไม้ล้มลุกกับธุรกิจไม้ยืนต้น กับทิศทางการตลาดของโลกในปัจจุบัน
- พื้นฐานความคิดเบื้องต้นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
- แนวคิดต่อการเผชิญปัญหาและอุปสรรค
- การใช้ระบบทำงานแทนอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตั้งเป้าหมายยังไงไม่ให้ท้อ

 

Work | ประวัติการทำงาน


- Project Manager : เว็บไซต์โครงการคลินิกแก้หนี้ (www.คลินิกแก้หนี้.com) for ธนาคารแห่งประเทศไทย & SAM
- Project Manager : Intranet Mail Server
- Research Engineer : ระบบควบคุมมอเตอร์ด้วย Microcontroller
- System Analysis and Design : ระบบถ่ายโอนข้อมูลยอดขายและ Stock แบบ Real time ผ่าน Internet
- SAP Functional and Software Development for Business : ระบบ ERP ทรัพยากรบุคคล
- เจ้าของธุรกิจร้านอะไหล่มอเตอร์ไซด์ ออนไลน์ www.neolive-shop.com : การตลาดออนไลน์ รูปแบบ E-Marketing ทำตลาดด้วย Search Engine Marketing (SEM)
- System Analysis and Developer : ระบบบัญชี (เจ้าหนี้,ลูกหนี้,แยกประเภท), ระบบเช่าซื้อรถยนต์
- Project Manager & Consult : ธุรกิจรักษาความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี
- Project Manager & Support : ERP System ระบบการขายการผลิตแบตเตอรี่
- Project Manager & Developer : Point of Sale System for Dr.Battery

- Project Manager & Developer : NPL & NPA System
--- ระบบหลักประกัน
--- ระบบจัดเก็บหนี้/รับชำระเงิน
--- ระบบติดตามหนี้
--- ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้
--- ระบบปรับโครงสร้างหนี้
--- ระบบรับซื้อรับโอนอสังหาริมทรัพย์
--- ระบบประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
--- ระบบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยอสังหาริมทรัพย์
--- ระบบบัญชีแยกประเภท
--- ระบบเจ้าหนี้/ลูกหนี้
--- ระบบข้อมูลกฎหมาย
--- ระบบรายงานสำหรับส่งหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก
--- ระบบบริการสำนักงานกฏหมายด้วย Android Application

- Project Manager & Developer : ERP System
--- ระบบรับสั่งงานการผลิต
--- ระบบบริหารคลังวัตถุดิบ
--- ระบบออกแบบสูตรการผลิต
--- ระบบข้อมูลการผลิต
--- ระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ/การผลิต/สินค้า
--- ระบบคลังสินค้า
--- ระบบข้อมูลลูกค้า